Algemene Voorwaarden.

Wanneer u een overeenkomst aangaat met AeroGraphics voor het ontwerpen en spuiten van een object zijn de hier opvolgende voorwaarden van toepassing.
- Na goedkeuring van het ontwerp door beide partijen dient er vooraf een aanbetaling gedaan te worden van 50% van het totaalbedrag.
- Tijdens het ontwerpproces kunnen er verschillende aanpassingen gedaan worden, echter wanneer er overeengekomen is tot een
definitief ontwerp zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.
- De helmen worden gespoten met speciaal ontworpen lak en afgelakt met een twee componenten blanke lak. Deze lak is gelijkwaardig
aan lak die gebruikt wordt in de auto-industrie en hebben dus dezelfde specificaties en eigenschappen.
- Eventuele beschadigingen door vallen, stoten of treffen door objecten zijn dus onvermijdelijk en AeroGraphics
zal hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ook oneffenheden in de ondergrond van met name helmen,
worden door mij niet bijgewerkt met bijvoorbeeld plamuur om scheuren van materiaal te voorkomen.
Reeds aanwezige oneffenheden dienen dan ook voor lief genomen te worden.
- Eenmaal gespoten helmen die onverhoopt een beschadiging oplopen kunnen enkel in goed overleg en na een schouwing door
AeroGraphics eventueel bijgewerkt worden, kleurverschillen zijn hierbij onvermijdelijk.
- Helmen die reeds gedragen zijn kunnen helaas niet van spuitwerk worden voorzien, tenzij dit na een schouwing anders
wordt bepaald door AeroGraphics. Dit in verband met huidvetten en zweet.
- Helmen die eerder al door derden gespoten zijn en worden aangeboden voor een "cover-up" of opknapbeurt,
zullen niet worden geaccepteerd.
- Wanneer een project afgerond is en het object klaar staat voor verzending wordt dit direct gecommuniceerd
door AeroGraphics richting eindgebruiker en zal het resterend bedrag dienen te worden overgemaakt.
- De kleur van bandjes en riempjes van helmen kunnen niet worden gespoten en de eindgebruiker van de helm
zal zelf in overleg met de leverancier van de helm voor eventueel een passende kleur moeten zorgen.
- Cat-eye maskers kunnen indien gewenst wel worden voorzien van tinten of deels spuitwerk.
- Verzoeken om helmen te spuiten die een exacte kopie zouden worden van een reeds ontworpen helm,
zullen niet worden ingewilligd. Het geleverde spuitwerk zal ten alle tijden enig in zijn soort zijn.
Echter wanneer de eindgebruiker zelf vraagt om een eerder voor hem/haar gemaakt
ontwerp te herhalen zal hier gehoor aan worden gegeven.
- Mocht er een ontwerp gemaakt worden en er geen overeenkomst komen tussen beide partijen,
dan blijft het gemaakte ontwerp altijd eigendom van AeroGraphics
en mag deze niet aan derden worden verstrekt.
- AeroGraphics zal nooit financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een bedrag hoger dan het in rekening gebrachte bedrag.

Graag tot ziens,

Jasper Nieraeth.

 

Privacy Verklaring van AeroGraphics, www.AeroGraphics.nl en VooDoo Design.


Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt AeroGraphics persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon)
zoals bijvoorbeeld naam, adres, contactgegevens, zoals emailadressen en telefoonnummers. Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt,
kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten uit te voeren.
Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van
hun gegevens door AeroGraphics en wijst op dit privacy statement. Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan AeroGraphics informatie verzamelen bij derde partijen,
bij bijvoorbeeld samenwerkende bedrijven, Dit kunnen o.a. contactgegevens zijn ter uitvoering van werkzaamheden.
Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd.
In deze gevallen beroept AeroGraphics zich op de grondslag uitvoering van een overeenkomst bij de verwerking van uw gegevens.
U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen. AeroGraphics verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering,
waaronder het leveren en uitvoeren van de door u gevraagde diensten en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer.
Door middel van die systemen hebben de betrokken AeroGraphics-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij
die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor AeroGraphics de gegevens verwerkt. AeroGraphics baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen: Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten
verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Nakoming van een wettelijke verplichting:
het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
AeroGraphics is bijvoorbeeld verplicht gegevens te verstrekken voor de uitvoering van de belastingwet.
AeroGraphics is verplicht zich aan geldende regels te houden.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij soms een derde partij in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan: - Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van AeroGraphics worden uitgevoerd,
conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies. - Overheidsinstanties waar nodig voor AeroGraphics om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.
Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft AeroGraphics een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

 

Automatische gegevensverzameling website

Onze website www.AeroGraphics.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt,
hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken
voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we,
via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken.
Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

Websites van derden

Via websites van AeroGraphics kunt u doorklikken naar andere websites die niet beheerd worden door AeroGraphics.
Deze websites worden niet door AeroGraphics gecontroleerd en AeroGraphics is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid
of de inhoud van deze externe websites.

 

Gegevens van minderjarigen

Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

 

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens.
U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken: - recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door AeroGraphics - het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen,
zeker wanneer de gegevens wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is. - recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden - recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens - voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend.
Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

 

Bewaartermijnen

AeroGraphics bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Tevens dient AeroGraphics gegevens te bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving, de fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar in Nederland.
Na afloop van de bewaartermijnen zullen wij de gegevens verwijderen. Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan info@AeroGraphics.nl .

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door AeroGraphics, horen wij dat natuurlijk graag.
U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren.
Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt.
Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen,
onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.
U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop AeroGraphics met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is op 13 april 2023 vernieuwd.