Algemene Voorwaarden.

Wanneer u een overeenkomst aangaat met AeroGraphics voor het ontwerpen en spuiten van een object zijn de hier opvolgende voorwaarden van toepassing.
- Na goedkeuring van het ontwerp door beide partijen dient er vooraf een aanbetaling gedaan te worden van 50% van het totaalbedrag.
- Tijdens het ontwerpproces kunnen er verschillende aanpassingen gedaan worden, echter wanneer er overeengekomen is tot een
definitief ontwerp zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.
- De helmen worden gespoten met speciaal ontworpen lak en afgelakt met een twee componenten blanke lak. Deze lak is gelijkwaardig
aan lak die gebruikt wordt in de auto-industrie en hebben dus dezelfde specificaties en eigenschappen.
- Eventuele beschadigingen door vallen, stoten of treffen door objecten zijn dus onvermijdelijk en AeroGraphics
zal hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ook oneffenheden in de ondergrond van met name helmen,
worden door mij niet bijgewerkt met bijvoorbeeld plamuur om scheuren van materiaal te voorkomen.
Reeds aanwezige oneffenheden dienen dan ook voor lief genomen te worden.
- Eenmaal gespoten helmen die onverhoopt een beschadiging oplopen kunnen enkel in goed overleg en na een schouwing door
AeroGraphics eventueel bijgewerkt worden, kleurverschillen zijn hierbij onvermijdelijk.
- Helmen die reeds gedragen zijn kunnen helaas niet van spuitwerk worden voorzien, tenzij dit na een schouwing anders
wordt bepaald door AeroGraphics. Dit in verband met huidvetten en zweet.
- Helmen die eerder al door derden gespoten zijn en worden aangeboden voor een "cover-up" of opknapbeurt,
zullen niet worden geaccepteerd.
- Wanneer een project afgerond is en het object klaar staat voor verzending wordt dit direct gecommuniceerd
door AeroGraphics richting eindgebruiker en zal het resterend bedrag dienen te worden overgemaakt.
- De kleur van bandjes en riempjes van helmen kunnen niet worden gespoten en de eindgebruiker van de helm
zal zelf in overleg met de leverancier van de helm voor eventueel een passende kleur moeten zorgen.
- Cat-eye maskers kunnen indien gewenst wel worden voorzien van tinten of deels spuitwerk.
- Verzoeken om helmen te spuiten die een exacte kopie zouden worden van een reeds ontworpen helm,
zullen niet worden ingewilligd. Het geleverde spuitwerk zal ten alle tijden enig in zijn soort zijn.
Echter wanneer de eindgebruiker zelf vraagt om een eerder voor hem/haar gemaakt
ontwerp te herhalen zal hier gehoor aan worden gegeven.
- Mocht er een ontwerp gemaakt worden en er geen overeenkomst komen tussen beide partijen,
dan blijft het gemaakte ontwerp altijd eigendom van AeroGraphics
en mag deze niet aan derden worden verstrekt.
- AeroGraphics zal nooit financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een bedrag hoger dan het in rekening gebrachte bedrag.

Graag tot ziens,

Jasper Nieraeth.

 

Terms and Conditions.


When you settle an agreement with AeroGraphics for designing and spraying an object , these subsequent conditions apply.
- After approval of the concept by the two parties, a deposit of 50% of the total should be made.
- During the design process several adjustments can be made, however, when it was agreed to a
final design, there are no adjustments possible.
- The helmets will be painted with specially designed paint and finished with a two-component clearcoat. This varnish is equivalent
to lacquer which is used in the car industry and therefore have the same specifications and characteristics.
- Any damage caused by bumps, drops or hit by objects are inevitable and AeroGraphics
will not be able to take any responsibility.
Inequalities in the surface of especially helmets, will not be filled with any filler by me for there will be a risk of cracks in the filler when bumped.
Excisting bumps, holes and cracks therefor have to be taken for granted.
- Damage to sprayed helmets can add up only in consultation and after an inspection by
AeroGraphics to be updated, color differences are unavoidable here.
- Already worn helmets unfortunately can not be painted unless decided otherwise after inspection
is determined by Aero Graphics. This is due to skin grease and sweat.
- Helmets that have previously been sprayed by third parties and offered to do a "cover-up" or re-spray,
will not be accepted.
- When a project is completed and the object is ready for shipment, this will be communicated
by AeroGraphics immediately towards the customer and the remaining amount will need to be paid.
- The color of straps and clips of the helmets can not be sprayed, and the customer of the helmet
will, in consultation with the supplier of the helmet, may have to provide an appropriate color.
- Cat-eye masks can, if desired be provided with shades or partially spraying.
- Requests for painting helmets that would be an exact copy of a pre-designed helmet
will not be granted. The sprayed design will at all times be one of a kind.
However, when a customer asks for a remake of a or copy of his/her own design,
AeroGraphics will respond.
- Should a design be made and no agreement intervening parties,
then made design will always remain the property of AeroGraphics
and must not be disclosed to third parties.
- Aero Graphics will not be held financially liable for an amount larger than the amount charged.

Hope to see you again,

Jasper Nieraeth.